Sklep Internetowy dedopl.info dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 12 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).


POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym dedopl.info,  należy do firmy DEDO – Grzegorz Borkowski wpisaną do CEiDG, pod nr NIP 734-273-01-71, zarejestrowana pod adresem Nadbrzeżna 23 w Nowym Sączu, nr rejestrowy BDO: 000535315

Dane kontaktowe:
adres korespondencyjny:

F.H.U dedo ul. Nadbrzeżna 23,
33-300 Nowy Sącz
telefony kontaktowe: +48 667 930 390
formularz kontaktowy 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, lub usunięcia.

 2. DEFINICJE
  DZIEŃ ROBOCZY
  – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta

  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia a  w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

  KLIENT – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

  KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  PRZEDSIĘBIORCA - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  PRZEDSIĘBIORCA Z UPRAWNIENIENIAMI KONSUMENTA - oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

  KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym dedopl.info

  NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

  PRODUKT – dostępny w sklepie będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.

  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

  SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: dedopl.info

  UMOWA - umowa zawierana lub zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu Internetowego dedopl.info

  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na wykonanie usługi lub zakup u Sprzedawcy.

  PRODUKT PERSONALIZOWANY – produkt który jest nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

  SPRZEDAWCA – usługodawca firma DEDO

  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

  Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę(A) wypełnieniu Formularza Rejestracji,(B) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (C) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej

  3.1. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP do wystawienia faktury za zamawiany towar.

  3.2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@GMgraw.pl lub też pisemnie na adres korespondencyjny podany na początku niniejszego regulaminu.

  3.3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (A) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (B) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

  3.4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia. Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

  3.5. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

  3.6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@ dedopl.info koniecznie z adresu na który ma być zaprzestane wysyłanie Newslettera.

  3.7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze stroną, którą posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: (4) zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768; lub większa (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  3.8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 4. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  4.1.
  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 8 Usługobiorca może składać:

  (A) - pisemnie na adres podany na początku tego regulaminu

  (B) - elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ dedopl.info

  4.2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji:

  (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; (3) oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  Wymogi podane powyżej mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

  4.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  5.1.
  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

  5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w Polskich złotych i zawiera podatek zryczałtowany od towarów i usług (firma nie jest płatnikiem podatku VAT od towarów i usług), o łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  5.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.

  5.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z punktem 6 tego Regulaminu.

  5.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie w terminie podanym na stronie produktu oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

  5.3.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, z Regulaminem. Treść Umowy Sprzedaży jak i regulamin, jest dodatkowo utrwalony i zabezpieczony w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

  5.4. W przypadku gdy produkt jest personalizowany wykonany na indywidualne zamówienie klienta, w odpowiednich polach na stronie produktu należy podać wymagane dane do naniesienia na produkt oraz wykonanie wcześniejszej wizualizacji produktu.

  5.4.1. Klient otrzymuje na adres e-mail podany podany podczas zakładania konta, informację z wizualizacją produktu z naniesionymi danymi podanymi przez klienta, wizualizacja ta odzwierciedla w możliwie dokładny sposób jak produkt będzie wyglądał po wykonaniu.

  5.4.2. Klient musi sprawdzić poprawność danych zamieszczonych na przedmiocie i potwierdzić (zaakceptować) ich prawidłowość lub też skorygować ewentualne zmiany, o czym informuje Sprzedawcę w wiadomości zwrotnej.

  5.4.3. W momencie zaakceptowania przez klienta wizualizacji przedmiot jest przekazywany do działu produkcji i nie ma już możliwości dokonania jakichkolwiek zmian w przedmiocie.

  5.4.4 W przypadku gdy klient nanosi zmiany w wizualizacji przedmiotu, Sprzedawca odsyła wizualizacje z naniesionymi zmianami zgodnie z zastrzeżeniami klienta. Uwaga!! Jednorazowa zmiana w wizualizacji jest darmowa, każda następna podlega dodatkowej opłacie, ustalanej indywidualnie, zależnej od skomplikowania projektu.

 6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

  6.1. Wszelkie płatności z tytułu Umowy Sprzedaży dostępne są na naszej stronie w zakładce PŁATNOŚCI na głównej stronie sklepu.

  6.2. Płatność za pobraniem – klient płaci za towar w momencie jego otrzymania, Wyłączone z tego sposoby płatności są towary personalizowane dla klienta.

  6.3. Przedpłata – klient w momencie potwierdzenia zamówienia opłaca wybrany zakup poprzez dowolną formę płatności podaną na stronie w zakładce PŁATNOŚCI.

  6.4. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą zgodnie z wyborem klienta świadczymy za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych podanych w zakładce PŁATNOŚCI.

  6.5. Termin płatności:

  Na płatność za wybrane produkty oczekujemy do 72 godziny (3dni) po tym czasie zamówieni zostaje automatycznie anulowane.

 7. KOSZTY, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIÓR PRODUKTU

  7.1. Koszty dostawy podane są podczas finalizacji zamówienia, i mogą się różnić w zależności od wielkości, ilości, wagi jak i wielkości zamówienia, zamówienia na kwotę minimalną 500,00zł wysyłane są na koszt Sprzedawcy.

  7.2.Termin dostawy podany jest w opisie każdego produktu, i jest zależny od dostępności, personalizacji produktu, czy indywidualnej wyceny i projektu, wszelkie zamówienia personalizowane wykonywane są dopiero po dokonaniu i potwierdzenia wpłaty na naszym koncie.

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z wysyłką zwrotną przedmiotu metodą rejestrowaną, przy której można śledzić przesyłkę.Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

  8.2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

  • pisemnie na adres podany na początku tego regulaminu z dopiskiem ZWROT
  • formie elektronicznej na adres sklep@ dedopl.info
 9. WYŁĄCZENIA ZE ZWROTU
  Wyłączone z  możliwości zwrotów są towary
  , które zostały poddane obróbce na indywidualne zamówienie kupującego tzw przedmioty PERSONALIZOWANE, zawierające dane osobiste, nazwy firm, daty itp.  jest do zgodne z ustawą O prawach konsumenta Art. 38.

  „Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.” 

 10. REKLAMACJA PRODUKTU

  10.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedana usługa ma wadę fizyczną lub prawną określoną powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  10.2. Sprzedawca obowiązany jest wykonać Klientowi usługę bez wad.

  10.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:- pisemnie na adres podany na początku tego regulaminu z dopiskiem REKLAMACJA- formie elektronicznej na adres: sklep@ dedopl.info

  10.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

  (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;(2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.      

  10.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  11.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

  11.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

  11.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

  11.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych, wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 12. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

  W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

  Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Wszelkie zmiany regulaminu Sklepu Internetowego wymagają formy pisemnej. O wszelkich zmianach regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas zakładania konta

  Niniejszy regulamin został opublikowany dnia 12.02.2021 i obowiązuje od momentu publikacji.
  ostatnia zmiana w dniu 31.01.2023