Regulamin sklepu

spis treści

I – definicje

II – postanowienia ogólne

III – odstąpienie od umowy

IV – postanowienia dotyczące przedsiębiorców

V - płatności

IV – reklamacje

I. Definicje

 1. Sklep internetowy – strona udostępniona pod adresem/adresami http://dedopl.info oraz https://dedopl.info aby poprawnie korzystać z wszystkich funkcji sklepu należy włączyć w swojej przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript-u.

 2. Klient sklepu - inaczej usługobiorca - konsument która może być:

  A - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

  B - osoba prawna - firma, lub też C - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która to zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 3. Sprzedawca, usługodawca – właściciel sklepu firma  fh dedo
  która swoją siedzibę ma pod adresem ul. Jagiellońska 29, Nowy Sącz,kod pocztowy 33-300 PL posiadająca wpis do CEIDG ( centralna ewidencja informacji o działalności gospodarczej).

 4. Formularz rejestracyjny– formularz elektroniczny dostępny w niniejszym sklepie internetowym, umożliwiający założenie konta oraz jego obsługę. Wymagane jest aby klient podał w formularzu imię i nazwisko, oraz adres e-mail oraz hasło do konta, na podstawie którego będzie logowany na swoim koncie w sklepie internetowym. Po wypełnieniu formularza na podany adres e-mail zostanie wysłany automatycznie e-mail w celu weryfikacji i potwierdzenia faktu założenia konta.

 5. Konto elektroniczne konto w sklepie internetowy do którego klient loguje się poprzez dane wprowadzone w formularzu rejestracyjnym (indywidualny login oraz hasło). W każdej chwili klient sklepu może usunąć konto, wysyłając e-mail z adresu który podawał podczas rejestracji w formularzu rejestracyjnym, lub też pocztą wysyłając takową informację na adres siedziby firmy, której muszą znajdować się dane zgodne z informacjami zamieszczonymi w koncie w celu weryfikacji (imię i nazwisko, adres doręczeń, adres e- mail)

 6. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pośrednictwem sklepu internetowego, które prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży produktu pomiędzy sprzedawcą a klientem jak i wyboru metody płatności, oraz sposobu doręczenia przedmiotu/przedmiotów kupionych przez klienta w formularzu zamówienia.

 7. Formularz zamówienia – jednorazowe podanie danych w celu poprawnego doręczenia kupionych przedmiotów wymagane jest podanie imienia i nazwiska oraz adresu dostawy wraz z nr telefonu.( w przypadku osób fizycznych ) oraz nr NIP oraz nawy firmy (jednostki organizacyjnej) w przypadku firm lub instytucji.

 8. Produkt – przedmiot bądź usługa elektroniczna sprzedawana w niniejszym sklepie internetowym, która to podlega umowie sprzedaży pomiędzy klientem a sprzedawcą.

 9. Usługa elektroniczna – produkt w postaci np.kodu odblokowującego blokadę sieci SIM-LOCK, bądź innej usługi elektronicznej oferowanej w sklepie internetowym.

 10. Dostawa – usługa dostarczenia zakupionego produktu przez klienta sklepu zgodnie z jego wyborem doręczyciela która została wybrana podczas zamówienia.

 11. Doręczyciel – firma zewnętrzna która świadczy usługi dostarczania produktów zakupionych w sklepie internetowym.

 12. Czas doręczenia – orientacyjny czas doręczenia przesyłki zgodnie z informacjami nabytymi od doręczyciela.

 13. Dni robocze – czas od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel.

 14. Newsletter - elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej klientów sklepu oraz osób które dobrowolnie zapisały się do tejże usługi, automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści w których zawarta jest informacja o produktach, nowościach, promocjach i informacjach na temat sklepu internetowego.

 15. Ustawa regulująca stosunki cywilnoprawne między osobami - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 16. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

II - Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy dostępny pod adresem http://dedopl.info, lub https://dedopl.info prowadzony sprzedającego dalej zwanym usługodawcą, który jest administratorem danych osobowych.

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, i są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności zamieszczoną na stronie sklepu. Podanie danych jest dobrowolne a każda osoba której dane są przetwarzane przez usługodawce, ma w nie wgląd i ma prawo do ich aktualizacji i zmiany, jak i usunięcia.

 2. Zamówienie – klient dodając wybrane przez siebie produkt/y do elektronicznego koszyka,następnie finalizuje chęć kupna zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie sklepu internetowego. Wymagane jest aby klient wybrał sposób dostawy, płatności. W formularzu zamówienia wymagane jest aby klient podał dane zgodnie z punktem 1.7 w celu finalizacji zamówienia.

 3. Korzystanie z newslettera – następuje po podaniu w polu „zapisz się do newslettera” swojego adresu e-mail, na który będą wysyłane informacje zgodnie z p 1.14, klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie na link „wypisz się” na dole każdej informacji wysłanej na adres e-mail, bądź też poprzez funkcję „odpowiedź” a w temacie należy podać informacje o treści „WYPISZ SIĘ”

 4. Obowiązki klienta - Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

III – Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 8 tego regulaminu.
  Do zachowania terminu wystarczy wysła
  ć oświadczenie, oraz kupiony towar przed jego upływem.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej, w formie skanu odesłanego na adres e-mail sklepu, lub w formie papierowej formularz wysłany listem poleconym na adres siedziby firmy.

 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny pod poniższym linkiem.
   formularz zwrotu-odstąpienia

 4. Termin do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

  - W przypadku wysyłki przedmiotu – od dnia otrzymania przesyłki przez kupującego, lub osoby trzeciej wskazanej przez kupującego w formularzu dostawy.

  - w przypadku odbioru osobistego – od dnia odebrania przedmiotu przez kupującego lub osoby trzeciej wskazanej przez kupującego.

  - dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu do klienta. Wyjątek stanowią koszty przesyłki zwrotnej przedmiotu zwracanego.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za przedmiot/y przy użyciu takiego samego kanału płatności jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na zwrot innym sposobem płatności który to nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 7. Jeżeli towar zwracany nie został doręczony do siedziby firmy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia w którym klient odstąpił od umowy, sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu.

 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres siedziby firmy z dopiskiem ZWROT-XXXXXX gdzie XXXX to nr zamówienia przysłany na adres e-mail kupującego, podczas finalizacji zamówienia co upraszcza i przyśpiesza procedurę zwrot towaru.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.

  9.1. W przypadku pokrowców, szkieł hartowanych, ekranów LCD, ekranów dotykowych, digitalizerów, oraz innych przedmiotów zaopatrzonych w folię ochronne, przedmioty takie należy w pierwszej kolejności sprawdzić, poprawność funkcjonowania przedmiotu, wielkość, dopasowanie, a po upewnieniu się iż przedmiot spełnia swoje kryteria usunąć zabezpieczenia ochronne i zamontować należycie produkt.

 10. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść konsument:

  A.Jeżeli klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób doręczenia przedmiotu sprzedaży dostępny dla danego przedmiotu w sklepie internetowym, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych dodatkowych kosztów.
 11. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu

  A.W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie powstało na wyraźne żądanie klienta i rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  A. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  B. w której przedmiotem świadczenia jest przedmiot, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  C. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, przedmiotami

  D. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji

  E. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IV – postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Punkt ten regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

 2. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika

 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

 6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

V – płatności

 1. Płatności za zakupione przedmioty - dokonywane są za pośrednictwem:A. systemu szybkich płatności DotPayB. za pomocą tradycyjnego przelewu na dane podane w podsumowaniu zakupu.C. za pomocą kryptowaluty BTC (bitcoin) wg kursu i warunków zawartych w punkcie VIII.1

VI – koszty i czas dostawy

 1. Dostawy przedmiotów zakupionych w sklepie dokonywane są za pośrednictwem firm takich jak: Poczta-Polska, InPost, oraz firmy kurierskie, paczki wysyłane są codziennie w dni robocze, czas doręczenia różni się i jest zależny od wybranego przez klienta sposobu dostawy, orientacyjny czas doręczenia podany jest podczas finalizacji zamówienia przy wyborze sposobu doręczenia.

VI – reklamacje

 1. Reklamację rozpatrywane są do 21 dni od daty zgłoszenia, w przypadku gdy sprzedawca musi dostarczyć reklamowany towar do zewnętrznego serwisu, czas może się wydłużyć o czym klient niezwłocznie będzie poinformowany.

VIII – postanowienia końcowe

 1. Umowy jak i sklep internetowy jest obsługiwany w języku polskim, w walucie Polski złoty, lub w kryptowalucie BTC (Bitcoin) transakcje w walucie BTC są rozliczane zgodnie z kursem zamieszczonym na giełdzie https://www.bitorado.com, zgodnie z kursem w dniu i godzinie zakupu.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn jakie są m.inn.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym „Konto” zgodnie z p I.5 zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

IX - formularze

formularz odstąpienia od umowy  - pobierz

formularz reklamacyjny - pobierz